Psykoterapi

Du är välkommen boka en tid oavsett vilket samtalsfokus du önskar. Vår kontakt inleds med en bedömning av dina besvär och ett förslag på hur vi skulle kunna jobba vidare. Det sker vanligen under 1-3 besök beroende på problemställning och omständigheter.

Några vanliga anledningar till att man söker mig som psykolog kan t ex vara:

 • upplevelse av att inte kunna hantera stress,
 • att ha varit med om eller bevittnat en mycket svår eller livshotande händelse
 • att ha varit med om negativa livshändelser (svårigheter i relationer till föräldrar/vårdnadshavare, skolproblem, varit utsatt för fysisk, psykisk, emotionell misshandel, svårigheter under uppväxten, mobbing, förälder eller anhörig med missbruk eller psykisk ohälsa, sexuella eller emotionella övergrepp)
 • utmattning,
 • sorgereaktion,
 • svårigheter att sova,
 • oro och ångest,
 • känsla av nedstämdhet eller depression,
 • skuld- eller skamkänslor,
 • låg självkänsla, att inte kunna tro på sig själv eller ha tillgång till sina resurser
 • när man hamnat i en kris utlöst av en yttre händelse eller som är kopplad till livsförändringar som skilsmässa, relationsproblem, vuxenblivande, föräldraskap, sjukdom, arbetslöshet eller andra livsomständigheter,
 • problem i nära relationer,
 • social ångest
 • problem att hantera sin ilska
 • svårigheter att organisera, prioritera eller benägenhet att skjuta upp saker,
 • känsla av otillräcklighet och prestationsångest, perfektionism etc.

Som psykolog kan jag även vara behjälplig när du behöver reda i ett dilemma – privat, som medarbetare eller chef. Du kan också få hjälp att ta dig an en utmaning, fatta ett beslut, utvecklas i din yrkesroll, i din roll som förälder eller för att stärka din självkänsla.

Varje behandling anpassas efter dina behov och förutsättningar. Jag använder mig av evidensbaserade metoder. Jag är utbildad i:

 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing),
 • Kognitiv Beteende Terapi (KBT)
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • Psykodynamisk terapi (PDT)

En viktig ingrediens i varje behandling är att utveckla egenmakt, stärka friskfaktorer och motståndskraft. 

Både bedömningen och behandlingen är ett samarbete mellan klient och terapeut, där terapeuten bidrar med sin expertkunskap om psykisk problematik och behandlingsmetoder och klienten bidrar med sin expertkunskap om sig själv och sin situation.

Jag har lång yrkeserfarenhet av klientarbete, med hög grad av professionalitet och goda resultat. 

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) är en behandlingsmetod som från början tagits fram för att hjälpa människor bearbeta minnen av påfrestande händelser. Metoden bygger på en modell om adaptiv informationsbearbetning, som handlar om människors förmåga att psykologiskt självläka efter störande händelser. Precis som kroppen har en förmåga att läka sår bara den får rätt förutsättningar så strävar det mänskliga psyket naturligt mot läkning och integrering av svåra upplevelser. Ibland hakar denna process upp sig, t ex vid svåra händelser och upplevelser såsom olyckor, våld, övergrepp eller mm. Ett annat sätt att uttrycka det är att informationen som vår hjärna tagit in lagras på ett dysfunktionellt sätt. Det kan t ex yttra sig som upplevelser av att fortsatt vara i fara, att plågas av skuldkänslor eller känslor av värdelöshet.

Vid EMDR- behandling tar man reda på vilka olika komponenter ett plågsamt minne har: inre bilder, negativa tankar, känslor, kroppsförnimmelser. Därefter tillförs bilateral stimulering, t ex genom ögonrörelser fram och tillbaka (höger-vänster). Denna stimulering verkar underlätta hjärnans processande och målet med behandlingen är att minnet inte längre ska vara störande, att man hittar ett nytt sätt att hantera och förhålla sig till det man varit med om.

Många studier har visat att metoden är effektiv för behandling av posttraumatisk stress men även för andra problem som har sin grund i negativa livserfarenheter. Det kan handla om erfarenheter som kan förefalla mindre dramatiska men som ändå satt djupa spår i dig, som t ex att ha blivit nedvärderad, hotad, avvisad eller lämnad eller av att ha misslyckats. EMDR används också för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svåra förluster, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med svåra livsupplevelser. Metoden är snabbare än andra metoder för traumabearbetning och upplevs som mer skonsam jämfört med andra traumabehandlingsmetoder. EMDR är en internationellt erkänd traumabehandlingsmetod. EMDR har i nuläget en så väldokumenterad effekt att metoden av  WHO rekommenderas som ett förstahandsval vid behandling av PTSD.

Läs mer om EMDR: http://www.emdr.se

Jag är medlem i föreningen EMDR Sverige.

KBT

Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Oavsett vilket problem som behandlas, kännetecknas KBT av ett strukturerat upplägg och ett undersökande samarbete mellan terapeuten och klienten. Klienten informeras om arbetssättet och sedan kartlägger man med en så kallad beteendeanalys vad som utlöser problemen och vad som gör att de kvarstår. Detta utmynnar i en behandlingsplan som provas och utvärderas under behandlingens gång. Hemuppgifter är en viktig del av behandlingen, där nya förhållningssätt testas och följs upp. Behandlingen summeras och tillsammans skapar vi en vidmakthållandeplan för att hjälpa dig hålla i dina framsteg, tänka kring hur du kan hantera riskfaktorer, risksituationer och eventuella bakslag.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som innebär att man lär sig hantera starka känslor som kan upplevas som obehagliga som bland annat stress, ångest. Fokus för behandlingen är hur individen vill leva sitt liv. Det handlar om att lägga om sitt perspektiv, att lära sig möta inre obehag och smärta med acceptans, för att kunna förändra och gå framåt i livet.

Jag är medlem i Beteendeterapeutiska Föreningen i Sverige.

Läs med om KBT: https://www.kbt.se/om-kognitiv-beteendeterapi/

Legitimering

Legitimering innebär att samhället garanterar att jag har genomgått en godkänd utbildning, praktisk träning och är godkänd för yrkesutövande av Socialstyrelsen. 

Sekretess

När du har kontakt med din psykolog kan du lita på att denne har tystnadsplikt. Alla besök journalförs och du har som klient alltid rätt till din egen journal. Ingen annan får del av den, annat än om du själv ger ditt samtycke till det.

Kontakt

Välkommen att höra av dig via kontaktformuläret här på hemsidan eller på telefon 0709-389213. https://www.samtalochforandring.se/kontakt/

Vad kostar ett behandlingstillfälle?

https://www.samtalochforandring.se/prislista-psykoterapi/

Hur bekostar jag en psykologbehandling?

Några sätt att få hjälp med att bekosta en psykologbehandling:

 • Kolla med ditt försäkringsbolag om din försäkring täcker kontakt med psykolog.
 • Din arbetsgivare kan vara beredd att hjälpa till. Prata med din chef och fråga om jobbet kan betala några besök. Det kan vara ett bra stöd för att förhindra sjukskrivning eller för att komma tillbaka från en sjukskrivning, även om anledningen till att du mår dåligt inte ligger på jobbet.
 • Är du student kan du kontakta studenthälsan och fråga om du kan få hjälp att betala en behandling.